baner
wtorek, 13 listopada 2012 08:20
Pomoc  społeczna w liczbach - 2011

Osięciny
w liczbach w roku 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. I Armii WP 14,
88-220 Osięciny,
tel. 54 265-00-30 wew. 36


DEMOGRAFIA
 • Liczba ludności gminy –  8 078 mieszkańców (dane z US z 2010 roku)
 • % ludności gminy w ogólnej liczbie mieszkańców województwa (dane z US 2010 roku) –  0,4% mieszkańców
 • Liczba osób w gminie w wieku przedprodukcyjnym –  1 612 osób (20% ogółu) (dane z US z 2010 roku)
 • Liczba osób w gminie w wieku produkcyjnym – 5 075 osób (63% ogółu) (dane z US z 2010 roku)
 • Liczba osób w gminie w wieku poprodukcyjnym -  1 391 osób (17%  ogółu)  (dane z US z 2010 roku)
 • Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie 59 osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (dane z US z 2010 roku)


OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
 • Liczba osób niepełnosprawnych w gminie – 1 444 osoby (dane z US z 2002 roku)
 • % osób niepełnosprawnych gminy w liczbie mieszkańców gminy –  18% osób


BEZROBOTNI
 • Liczba osób bezrobotnych w gminie – 781 osób (dane US 2011 roku)
 • % osób bezrobotnych w gminie w liczbie osób w wieku produkcyjnym – 15% osób
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych (tj. osób pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy) w gminie – 486    osób (dane z WUP z 2011 roku)


PODMIOTY GOSPODARCZE
 • Liczba zarejestrowanych w gminie podmiotów gospodarczych - 557 (dane z US z 2011 roku)
 • % podmiotów gospodarczych w gospodarce regionu – 0,3%


POMOC SPOŁECZNA
 • Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy społecznej – 903   osoby*
 • % osób, którym przyznano pomoc w formie pieniężnej w gminie w ogólnej liczbie osób, którym przyznano pomoc społeczną w gminie –  92% osób
 • Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej – 401 rodzin*
 • Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej – 1 099 osób*
 • % osób, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy społecznej w gminie w ogólnej liczbie osób, które otrzymały decyzją świadczenie w województwie –  0,5% osób
 • % rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie w ogólnej liczbie korzystających w województwie - 0,5% rodzin
 • % osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w gminie w ogólnej liczbie korzystających w województwie –  0,5% osób
 • liczba osób długotrwale korzystających, którym przyznano decyzją świadczenie z pomocy społecznej w gminie (tj. osoby korzystające z pomocy ponad 3 lata) –   677 osób**


DZIECI W POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Liczba osób do 18 roku życia w gminie, którym przyznano decyzją świadczenie –   312 osób*
 • % osób do 18 roku życia, które uzyskały pomoc w ogólnej liczbie osób do 18 roku życia w gminie – 19% osób


OSOBY STARSZE W POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Liczba osób starszych, które uzyskały pomoc społeczną w gminie –  48 osób*
w tym:
 • liczba kobiet –  38 osób*
 • liczba mężczyzn –  10 osób*
 • Odpłatność gminy za pobyt wszystkich mieszkańców w DPS-ach – 5 osób
 • Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie - w formie usług opiekuńczych –  14 osób*


BEZDOMNI W POMOCY SPOŁECZNEJ
 • Liczba osób bezdomnych w gminie – 5 osób**
 • % osób bezdomnych w gminie w stosunku do liczby osób bezdomnych w województwie - 0,2% osób    


INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
 • Liczba żłobków - 0 żłobków*
 • Liczba przedszkoli – 5  przedszkoli*
 • Liczba szkół podstawowych – 3 szkoły*
 • Liczba szkół gimnazjalnych – 1  szkoła*
 • Liczba mieszkań (lokali) socjalnych – 0 mieszkań***
 • Oczekujący na mieszkanie (lokal) socjalny – 2 osoby*
 • Liczba spółdzielni socjalnych działających –   0  podmiotów*
 • Liczba środowiskowych domów samopomocy –  0 domów***
 • Liczba dziennych domów pomocy społecznej –  0 domów***
 • Liczba noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych – 0 noclegowni***
 • Liczb mieszkań chronionych – 0 mieszkań*
 • Liczba centrum integracji społecznej- 0 centrum*
 • Liczba klubów integracji społecznej – 0 klubów***
 • Liczba warsztatów terapii zajęciowej –  0 warsztatów***
 • Liczba zakładów aktywności zawodowej – 0 zakładów ***
 • Liczba klubów seniora w gminie -  1 klub***
 • Liczba uniwersytetów III wieku w gminie –  0 uniwersytetów***

* Informacje na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011.
** Informacja z materiału pn. „Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim’ w 2010 roku.
*** Dane ROPS w Toruniu w zakresie infrastruktury w roku 2011.