baner
   Strona Główna Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2012 rok

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2012 rok

czwartek, 28 marca 2013 11:47

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) gmina, powiat i samorząd województwa zobowiązane są do przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej. Przepisy ustawy wskazują, iż organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa w/w ocenę wraz z rekomendacjami.

Biorąc pod uwagę doświadczeniach roku poprzedniego Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie skorygował narzędzie do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, które wykorzystuje elektroniczną aplikację SAC.

W dniach 19, 21 i 22 marca 2013 r. w Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II w Toruniu odbyły się spotkania konsultacyjno-szkoleniowe z zakresu sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok.

Spotkania zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W szkoleniach łącznie wzięło udział 126 osób z Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownicy ROPS w Toruniu zaprezentowali uczestnikom spotkań skorygowane narzędzie do oceny zasobów pomocy społecznej.

 


 Spotkania zorganizowane zostały w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas spotkań udzielano wyjaśnień i odpowiedzi na temat wypełniania formularza OZPS przez OPS i PCPR w województwie kujawsko-pomorskim.

Pytania i odpowiedzi dot. sporządzania OZPS poniżej:

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. SPORZĄDZANIA OZPS

 

W trakcie konsultacji telefonicznych w sprawie wypełniania formularza oceny zasobów pomocy społecznej pojawiły się kolejne kwestie wymagające doprecyzowania. 

Poniżej dodatkowe informacje:

Tabela 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

  • W wierszach 1-4 (oraz w. 46-57) nie wykazuje się osób i rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia w ramach redystrybucji środków z PFRON, ani osób, którym udzielono świadczeń rodzinnych.

Tabela 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

  • Prosimy o sprawdzenie oraz poprawienie liczby świadczeń zaciągniętych do wierszy (w. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15) „liczba świadczeń”, „liczba rodzin”, „liczba osób” – za wyjątkiem wiersza 9 - błędnie pobrane zostały dane dotyczące miesięcznej liczby świadczeń zamiast rocznej. Prosimy o przeliczenie wartości i jej zmianę ze średniomiesięcznej na roczną.