baner
   Strona Główna
KONKURS MRPiPS „OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do wzięcia  udziału w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Oferty na konkurs należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego  Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016r.

Więcej…
 
Trwa nabór wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Więcej…
 
Zapraszamy do zapoznania się z drugim wydaniem „Informatora dla Seniora”

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi przydatności pierwszego wydania Informatora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował drugą edycję „Informatora dla Seniora”. Materiał został zaktualizowany oraz uzupełniony o nowe treści. Zawiera informacje pozwalające osobom starszym jak i instytucjom sprawnie poruszać się w zakresie pomocy społecznej, służby zdrowia oraz oferty edukacyjno-kulturalnej.

Więcej…
 
Protokół z posiedzenia Komisji dot. rozeznania cenowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości protokół dotyczący rozeznania cenowego na świadczenie usług sprzątania.

Do pobrania:

 
Akredytacja OWES została unieważniona

31 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podpisała zarządzenie, zgodnie z którym wszystkie podmioty, które uzyskały status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) tracą ten status.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zwraca się do zainteresowanych firm o składanie ofert na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Działu Świadczeń Rodzinnych. Szczegółowy zakres i częstotliwość świadczenia usług zawarto w załączniku do niniejszej oferty. Zamawiający, przy wyborze Oferenta, weźmie pod uwagę cenę złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia z wybranymi Oferentami.

Więcej…
 
ZAPRASZAMY OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE MRPiPS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza  ośrodki pomocy społecznej do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Więcej…