baner
   Strona Główna
OFERTA EDUKACYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W BYDGOSZCZY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy otworzył swoje podwoje w 1872r. i jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. Ośrodek im. L. Braille'a w Bydgoszczy jest nowoczesnym, otwartym i kreatywnym centrum kształcącym uczniów niewidomych, słabo widzących, głucho-niewidomych oraz ze złożoną niepełnosprawnością w wieku do 24 lat. Duży nacisk kładziemy również na wczesne wspomaganie rozwoju małego niewidomego i słabo widzącego dziecka (w wieku od 0 do 6 lat).

 

Więcej…
 
DRZWI OTWARTE SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W TORUNIU

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Toruniu funkcjonuje od 1964 r., obejmuje opieką, zapewnia kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w sto pniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, w tym dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, brakiem lub opóźnieniem rozwoju mowy, ADHD, epilepsją, niedosłuchem, a także dzieci niedowidzące i niepełnosprawne ruchowo.

Więcej…
 
SPOTKANIE DORADCZE „PROJEKT SOCJALNY – EFEKTYWNE NARZĘDZIE W PRACY SOCJALNEJ”

Zapraszamy na spotkania doradcze dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, dotyczące tworzenia i realizacji projektu socjalnego.

Więcej…
 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pomocą sprawozdania jednorazowego zamieszczonego w CAS, zbiera informacje nt. zapotrzebowania na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MOPR/S, OPS i PCPR. Działania edukacyjne w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz
w ramach specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane będą w ramach projektu POWER, przez Departament Wdrażania EFS w MRPiPS.

Więcej…
 
I SPOTKANIE SIECIUJĄCE CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W dniu 31 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej…
 
Poradnik - Senior w świecie finansów

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Senior w świecie finansów. Poradnik klienta usług finansowych”, przygotowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Publikacja dostępna pod linkiem:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Senior_w_swiecie_finansow.pdf

 
Otwarty nabór partnera do projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na otwarty nabór w zakresie wyboru Partnera w realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Więcej…
 
Informacje dot. wypełniania formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 rok

W dniu 25 marca br. został opublikowany w CAS formularz do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, który nie zmienił się w stosunku do ubiegłorocznego formularza. Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zajmujący się ozps za 2015 rok przygotowali zestawienie najważniejszych informacji dot. wypełniania formularza tak aby uzyskane dane były jednolite i poprawne.

Więcej…
 
MRPIPS OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU – NOWY WYMIAR 2020” - EDYCJA 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza trzy otwarte konkursy ofert w ramach PROGRAMU „AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU – NOWY WYMIAR 2020”, którego największym wyzwaniem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne jednostek lub grup osób,
w tym także rodzin doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych przyczyn.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe do składania ofert na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów
z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Więcej…
 

 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3